Garantivilkår

For biler solgt av byMedhus («selskapet»). Garantien gjelder i inntil 5 år fra første registreringsdato i utland/Norge eller inntil 100 000 km.

1. Hvem garantien gjelder for
Garantien gjelder ved forbrukerkjøp. Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Garantien gjelder for den bil og det utstyr som omfattes av kjøpekontrakten, med unntak av de tilfeller hvor det gjelder særskilt garanti på ekstrautstyr.
Garantien opphører ved salg til eller videresalg av annen profesjonell part/ part som handler med biler

2. Garantiens omfang
Garantien gjelder i inntil 5 år fra bilens første registreringsdato i utlandet eller i Norge, evt. til et angitt tidspunkt i kjøpekontrakten. Garantien er likevel alltid, uavhengig av bilens alder, begrenset oppad til 100 000 km total kjørelengde.
Garantien gjelder mangler ved elektrisk anlegg, styring, motor, girkasse, bakaksel, kardang og drivstoffsystem.

Garantien gjelder ikke
• Slitasjedeler som bremser, clutch, understell, slitedeler styring, fjernkontroll til nøkler, fjernkontroll til tilleggsvarmer, batteri og lignende som avdekkes ved vanlig service.
• Glass, steinsprut (inkl. varmetråder) eller gummipakning.
• Sprekk, krakelering eller dugg i lykter.
• Forhold som er dekningsberettiget under kjøpers forsikring mot maskinskade (skade på motor, gir og drivverk), eller som var dekningsberettiget på det tidspunkt det ble eller burde blitt oppdaget av kjøper.
• Selskapet er ikke ansvarlig for / garantien dekker ikke feil som skyldes:
• At bilfabrikantens beskrivelse av drift, bruk og vedlikehold ikke er fulgt.
• At bilen ikke er vedlikeholdt i samsvar med serviceintervallindikeringen/serviceheftet, bla oljeskift og service utført til rett tid / kjøredistanse.
• At reparasjon eller montering av deler ikke er utført i henhold til fabrikkens retningslinjer.
• At det er benyttet reservedeler som ikke tilfredsstiller fabrikkens krav eller spesifikasjoner.
• At bilen er reparert eller vedlikeholdt ufagmessig av forbrukeren eller tredjemann.
• Ettermonterte komponenter i og på bilen, eller mangler ved bilen som skyldes slik montering.
• At bilen er ombygd eller modifisert, herunder endring av ytelse, som trimming eller chiptuning. Slike enderinger fører til bortfall av garantien uavhengig av tidspunktet for endring/modifisering, og uavhengig av hvem som har utført endringen/modifiseringen.
• At bilen er vanskjøttet.
• At bilen har vært utsatt for trafikkulykke eller annen ytre påvirkning.
• At bilen har vært benyttet til banekjøring og/eller på annen måte har blitt overbelastet.
• At forbrukeren ikke har meldt fra om mangel uten ugrunnet opphold/innen rimelig tid.
At forbrukeren ikke har gjort det mulig for Selskapet å foreta omgående utbedring av mangelen. Forbrukeren taper sin rett til å kreve utbedring, erstatning, prisavslag eller heving m.m., dersom Selskapet ikke gis omgående tilgang til bilen etter at det er gitt melding om mangel ved bilen.
• Selskapet er ikke ansvarlig for kjøring, tauings/ transportomkostninger eller tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med garantikravet.3.

Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved bilen må forbrukeren innen rimelig tid, normalt innen 2 måneder, etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi Selskapet melding om at han vil påberope seg mangelen.For det tilfelle at bilen fremdeles har nybilgaranti fra fabrikk, står forbrukeren fritt til å fremme garantisak eller reklamasjon ovenfor enhver autorisert forhandler av det aktuelle bilmerke. Ved utløpet av nybil-garantitiden (i de tilfeller det fremdeles er nybilgaranti på bilen) er forbrukeren forpliktet til å utføre en garantiutløpstest. Slik test skal gjennomføres av et merkeverksted.Dersom Selskapets verksted benyttes til garantiutløpstest av nybilgaranti (fabrikkgaranti), utføres testen vederlagsfritt.

4. Utbedring under garanti
Selskapet har rett til å utføre avhjelp, og bestemmer hvordan retting av mangelen skal utføresi garantiperioden. Retting skal utføres innen rimelig tid etter at reklamasjonen er mottatt av Selskapet. Hva som er å anse som rimelig tid, avgjør Selskapet med bakgrunn i mangelens art og omfang. Det vil blant annet bli lagt vekt på vanskeligheter med å avdekke mangelen, kjøperens behov for bilen, og om det er tilbudt lånebil i utbedringsperioden.Mangler som er av mindre betydning for bruken av bilen vil, etter avtale med forbrukeren, fortrinnsvis bli utbedret ifm en ordinær service. Utbedring som dekkes av garantien utføres uten kostnad og vesentlig ulempe for forbrukeren. Selskapet kan gi anvisning på at utbedring av en mangel skal forestås av et særskilt angitt verksted.

5. Forholdet til alminnelig forbrukerkjøpslovgiving
Garantien gjelder i tillegg til de rettigheter kjøperen har etter Forbrukerkjøpsloven, og begrenser således ikke forbrukerens øvrige rettigheter.

6. Opphør av garanti før avtalt tid/km i kjøpekontrakt
Dersom bilen blir solgt til tredjemann ved hjelp av mellommann eller medhjelper (f.eks. bilforhandler, bilmegler, kommisjonsmeglere, andre profesjonelle o.l.), opphører garantien. Dette gjelder uavhengig om bilen først blir solgt til mellommann eller medhjelper, dersom formålet er å omsette den til tredjemann.

7. Tvist
Dersom det oppstår tvist som følge av tolkning og håndtering av garantien, skal partene forsøke å komme frem til minnelig løsning. Partene plikter, med 14 dagers varsel, å delta i forhandlinger dersom en part krever det. For det tilfelle at det ikke oppnås enighet, står forbrukeren fritt til å henvende seg til Forbrukerkontor (Forbrukerrådet), bringe saken inn for Forbrukertvistutvalget eller prøve saken for de alminnelige domstoler.

Retningslinjer for unormal slitasje

Veiledning for tilbakelevering av leasingbiler
På samme måte som når du eier en bil selv så vil skader og unormal slitasje påvirke bilens utseende, funksjon og annenhåndsverdi. Når bilen skal tilbakeleveres til forhandleren etter utløp av leieperioden vil dere sammen ta en gjennomgang av bilen.
Har du behandlet bilen normalt vil du ikke få noen tilleggsbelastning. Du står imidlertid ansvarlig for eventuelle overkjørte kilometer. Utover dette vil forhandler kunne belaste for skader og unormal slitasje på bilen, samt eventuelt manglende utført service.Det er ikke lov til å gjøre fysiske/tekniske endringer av kjøretøyet utover kjøretøyets spesifikasjoner uten leverandørens og leasingselskapets skriftlige tillatelse i leieperioden.Denne brosjyren tar for seg hvilke retningslinjer vi har lagt til grunn for hva som skal regnes som unormal slitasje. Brosjyren omfatter ikke vanlige kollisjonsskader og større bulker siden det sjelden er tvil om dette.TAKSTVed tilbakelevering av bilen tar du og forhandler en gjennomgang av bilen sammen. Eventuelle mangler og/eller kostnader for utbedring av unormal slitasje/skader vil du måtte betale for. Ved eventuelle uoverensstemmelser kan du forlange at bilen vurderes av en nøytral takstmann, for eksempel NAF.Før eventuell fremstilling hos nøytral takstmann kan finne sted, må du og forhandler ha blitt enige om hvilke forhold takstmann skal vurdere, og sammen ha kvittert ut dette.Kostnaden for fremstilling hos nøytral takstmann dekkes av leietaker, og taksten gjøres uansett gjeldende for avviklingen av leieforholdet.

Takst

Ved tilbakelevering av bilen tar du og forhandler en gjennomgang av bilen sammen. Eventuelle mangler og/eller kostnader for utbedring av unormal slitasje/skader vil du måtte betale for. Ved eventuelle uoverensstemmelser kan du forlange at bilen vurderes av en nøytral takstmann, for eksempel NAF.Før eventuell fremstilling hos nøytral takstmann kan finne sted, må du og forhandler ha blitt enige om hvilke forhold takstmann skal vurdere, og sammen ha kvittert ut dette.Kostnaden for fremstilling hos nøytral takstmann dekkes av leietaker, og taksten gjøres uansett gjeldende for avviklingen av leieforholdet.

Tilbakelevering

Når bilen skal tilbakeleveres, anbefaler vi deg at du vasker og rengjør bilen grundig både innvendig og utvendig. Samtidig er det viktig at du leverer tilbake bilen med det utstyr og tilbehør som fulgte med da bilen var ny. Dette kan for eksempel være:
• 3 orginale nøkler (eventuelt bare 2 hvis dette ble utlevert da bilen var ny).
• Avtagbart hengerfeste med nøkler.
• CD til navigasjonssystem.
• 4 komplette vinterhjul med bolter, eventuelt 4 sommerhjul (sesongavhengig)
• Lasteholdere
• Skiboks

Det utleveres en mottakskontroll som signeres av forhandler og leietaker ved tilbakelevering.HVA REGNES SOM UNORMAL SLITASJE?
Med unormal slitasje menes slitasje utover det som kan forventes til restverdi som er satt på bilen. Unormal slitasje kan bl.a. omfatte:

DEKK
-unormal slitasje
• Skader på dekk forårsaket av sammenstøt med fortauskant eller lignende.
• Skader på felg/hjulkapsler forårsaket av sammenstøt med fortauskant eller lignende.
• Dekkslitasje sommerdekk samt reservehjul med mindre enn 2 mm mønsterdybde der dekket er mest slitt.
• Dekkslitasje vinterdekk med mindre enn 3 mm mønsterdybde der dekket er mest slitt.

Av trafikksikkerhetsmessige grunner anbefaler vi at dekkene skiftes før minste godkjente mønsterdybde.

TILLEGGSUTSTYR
-unormal slitasje
• Manglende eller defekt tilleggsutstyr

EKSTERIØR
-unormal slitasje
• Lett synlige riper som må lakkeres (ikke kan poleres bort).
• Steinsprut i frontrute – En eller flere steinsprut/ «rosetter» som ikke kan repareres eller som gjør det nødvendig å skifte rute, og slitasje i rute som gir nedsatt sikt.
• Skade/sprekk på frontlysglass, blinklysglass, bremselysglass, eventuelt kurvetåkelysglass.
• Antenne defekt, brukket eller mangler.
• Bulker som er synlige på 1-1,5 m og flere bulker på samme karosseridel.
• Bulker som går gjennom lakken og må lakkeres .
• Oppskrapninger på støtfanger og/eller deformasjon av støtfanger vurderes skjønnsmessig avhengig av synlighet/plassering.
• Omfattende steinsprutskader som går gjennom til metall.

INTERIØR
-unormal slitasje
• Hull i dashbord etter mobiltelefonholder, navigasjonsutstyr eller lignende utstyr.
• Hull eller revner i setetrekk.
• Hull eller revner i tepper.
• Hull eller rifter på paneler, for eksempel dør- og bagasjeromspaneler.
• Skader i taktrekk.
• Skitne setetrekk eller taktrekk som ikke kan rengjøres på vanlig måte, men må renses eller skiftes.
• Skader på sikkerhetsbelter eller beltenes festeanordning.
• Lukt som ikke lar seg fjerne (eks. røyklukt, hund o.l.)

Hvordan unngå unormal slitasje?

Du kan unngå å måtte betale for unormal slitasje ved å behandle bilen på en normalt pen måte, og ved å reparere eventuelle skader og bulker fortløpende. Dette gjelder også eventuelle skader på glass. Husk at din forhandler kan hjelpe deg med å utbedre alle typer skader.

Vask/Polering
Vi anbefaler sterkt at du vasker (minimum månedlig) og polerer bilen jevnlig utvendig (minimum to ganger i året), og at du også regelmessig støvsuger og vasker bilen innvendig.

Drivstoff
Det er svært viktig at du fyller korrekt drivstoff på bilen i henhold til bilens instruksjonshåndbok.

Bruk av bilen
Bilen må ikke benyttes utenfor ordinær vei, og kan heller ikke benyttes i hastighetskonkurranser (jfr. regler fra forsikringsselskapene).

Slitt rute
Vi anbefaler deg å skifte vindusviskere med jevne mellomrom for å hindre slitasje på frontruten.

Service
Det må utføres service på bilen i henhold til bilmerkets vedlikeholdsprogram.

HVOR DU
FINNER OSS

By Medhus er lokalisert i Olav Brunborgsvei 6, 1396. Du finner oss midt i sentrum av premiumbutikkene som nå er etablert på Billingstadsletta. Lokalene på ca. 400 m² rommer din neste bil som er plassert inne i en butikk med design du ikke har sett i en bilbutikk før.

Vi gleder oss til å vise deg!

Åpningstider:
Mandag - Fredag: kl. 10.00-18.00
Lørdag: 12.00-15.00